SerMimar Kütük Ev Villa
Anahtar Teslim Kütük Ev Villa Çözümleri

+90 505 507 04 18
sermimar@sermimar.net

Vekaletname Örneği

Arsa sahibi sözleşme doğrultusunda aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilmesi için Müteahhit firma ve müteahhit firma yetkilisini vekil tayin etmiştir.

Tüm resmi ve özel kuruluşlardan sözleşmeye konu arsanın bilgilerini almak

Arsa üzerine konut yapılabilmesi için ifraz, Yola terk, Birleştirme yapmak

Çap, röperli çap/kroki, imar durumu ve projelerin üretilmesi tasdiki değiştirilmesi

İmar, inşaat ve ruhsat işlerini takip ve sonuçlandırmak.

Elektrik idaresi veya idarelerine müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması.

Su idaresi ve idarelerine müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması

Kanalizasyon idaresi ve idarelerine müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması

Yerel yönetimler ile ilgili yazışmaların yapılması, Noter vekâleti çıkarılması.

Ödemelerin yapılması, İadelerin alınması.İnşaat Ruhsatının alınması, Genel iskanın alınması, Yapı kullanım izninin alınması gibi tüm işlemlerin yapılabilmesi için aşağıda vekil tayin edilen kısmında yer alan kuruluşa ve kruluş yetkililerini kuruluş ve kuruluşun vekil tayin edeceği kuruluş ve kişileri vekil tayin ettim.

Vekil tayin eden.
İşveren (TEBLİGAT ADRESİ)
İmza

Vekil tayin edilen.
Müteahhit Firma (TEBLİGAT ADRESİ )
İmza